15-12-2017 அன்று தமிழ்துறை மற்றும் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் இணைந்து நடத்தும் கி.ரா படைப்பும்...பங்களிப்பும்...கருத்தரங்கம் - நூல் வெளியீட்டு விழா

http://srnmcollege.net/file_upload/356cf160697a963ab7b2a6c19bf837a48aa2771b.jpg

15-12-2017 அன்று தமிழ்துறை மற்றும் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் இணைந்து நடத்தும் கி.ரா படைப்பும்...பங்களிப்பும்...கருத்தரங்கம் - நூல் வெளியீட்டு விழா