16-03-2018 அன்று சென்னை உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனமும் சாத்தூர் ஸ்ரீ இராமசாமி நாயுடு நினைவுக் கல்லூரி தமிழ்த்துறையும் இணைந்து நடத்தும் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்